oxfam logotyp

Oxfams arbete mot missförhållanden

Som en organisation som arbetar med människor i utsatta situationer är det vår högsta prioritet att säkerställa allas trygghet, och att ingen utsätts för maktmissbruk eller andra missförhållanden i kontakt med oss. Därför har vi robusta procedurer och policys på plats som alla anställda inom Oxfam måste följa.

De senaste 5 åren har Oxfam tredubblat sin budget för det som på engelska kallas safeguarding och som innefattar åtgärder för att skydda individers hälsa, välbefinnande och mänskliga rättigheter, och för att förebygga missförhållanden, trakasserier och övergrepp.

Vi har ansvariga kontaktpersoner för safeguarding i alla länder där Oxfam finns, och har utökat antalet specialister som jobbar med frågan. Oxfams personal, volontärer och partners får obligatorisk utbildning vid anställning och därutöver kontinuerligt stöd. Vi har förstärkt vårt rekryteringsarbete med striktare kontroller av de vi anställer samt förstärkt vårt interna visselblåsarsystem. Oxfam har också utökat stödet som finns tillgängligt för personer som utsatts för övergrepp.

Som en del av vårt arbete rapporterar Oxfam var sjätte månad de framsteg som görs för att förbättra arbetet med att förebygga och upptäcka missförhållanden, och publicerar globala falldata för den perioden. Rapporterna innehåller också framsteg på andra områden som är avgörande för att säkerställa en säker och inkluderande arbetsplats för de människor vi arbetar för, vår personal, partners och andra intressenter.

Vi är därutöver medvetna om att vi genom hela organisationen måste leva som vi lär. Genom att granska våra egna attityder och beteenden, och de maktstrukturer som existerar, kan våra värderingar genomsyra allt vi gör.

Vi tror att endast genom att vara öppna och transparenta om problemet kan vi ta itu med det – ingen organisation kan någonsin säga att den är fri från risken för övergrepp och trakasserier, men vi kommer att fortsätta att ta ansvar för hur vi hanterar dessa risker och för att snabbt reagera när incidenter inträffar; och för att ge överlevare rätt stöd i varje skede.

Vi är fast beslutna i att vara transparenta och kommer fortsätta rapportera regelbundet om den utveckling vi gör. Oxfams förhoppning är att vårt arbete inte bara gör vår organisation säkrare, utan att hela branschen kontinuerligt lär sig och förbättras, och att vi i det kan vara en inspiration för andra.

Läs mer om de olika delarna av vårt arbete genom att klicka på de olika rubrikerna.

För att säkerställa att all personal förstår och delar våra värderingar inkluderar våra rekryteringsprocesser nu mera obligatoriska frågor om värderingar, safeguarding och feministiska principer. Vi har också introducerat initiativ för att öka medvetenheten och förståelsen bland personal om hur de kan utmana dåliga beteenden, däribland mobbning och trakasserier.

Vi har förbättrat vår förståelse och hantering av riskerna som kommer med vårt fältarbete, för att säkerställa att alla de som påverkas av våra program kan delta på ett säkert sätt. Ansatsen, som kallas Safe Programming, inkluderar utbildning och verktyg för personal och partners, men även kontinuerlig research inom de samhällen vi arbetar.

Safeguarding-utbildning är obligatoriskt för all Oxfam-personal, och all personal och alla volontärer måste signera vår uppförandekod när de börjar arbeta för oss.

Vi har under de senaste åren förstärkt vårt interna visselblåsarsystem som nu finns på fem språk. Alla anställda uppmuntras till att använda detta system vid minsta misstanke om oegentligheter. Det finns tydliga processer och strukturer för hur människor anonymt kan rapportera om misstänkta oegentligheter och rutiner för hur de ska tas emot och undersökas.

Att säkerställa att överlevare av övergrepp kan rapportera missförhållanden i förtroende, och att de får det stöd de behöver är av största vikt. Vi vill att överlevare ska känna sig trygga med att träda fram och rapportera anklagelser, och har därför syftat till att göra processen mer tillgänglig och enkel att använda. Arbetet inkluderar också att vi gör allt vi kan för att skydda sekretessen och säkerheten hos överlevare och visselblåsare såväl som att tillhandahålla medicinskt, socialt, känslomässigt och andra typer av stöd för överlevare. Våra policys för att rapportera potentiella brott till polis och lokala myndigheter är också tydligare.

I utvecklingen av de nya rutinerna och processerna arbetade Oxfam med en referensgrupp bestående av bland annat människor som överlevt övergrepp.

Förutom vårt interna arbete samarbetar vi också med den bredare bistånds- och utvecklingssektorn för att stoppa förövare från att förflytta sig mellan olika roller och organisationer utan att upptäckas och ställas till svars. Oxfam leder arbetet med andra aktörer för att bättre dela information om förövare mellan varandra.

Har du frågor om safeguarding?

Kontakta oss