oxfam logotyp

Ilda står bredvid sin man, Östtimor. Ilda är lokal ledare för markrättigheter. Projektet stöds av Australiens regering. Foto: Patrick Moran/Oxfam

Om Oxfam Sverige

Lär dig mer om hur vi arbetar för att bekämpa fattigdom och orättvisa – för en jämlik framtid.

Om oss

Oxfam Sverige är en del av en global organisation som arbetar med att rädda och förbättra människors liv. Det gör vi på flera sätt, med ett tydligt mål: en jämlik framtid. Vi bekämpar klimatojämlikhet, ekonomisk ojämlikhet och orättvisor som orsakar fattigdom och förtryck – och vi finns på plats vid kriser och katastrofer. Tillsammans med miljontals allierade verkar vi i över 80 länder. Vi bidrar med ny kunskap, synliggör skeva samhällsstrukturer, ger människor verktyg för förändring – och kräver att makthavare tar sitt ansvar. Och vi slutar inte förrän allas lika värde och rättigheter respekteras.  

Vårt arbete grundas i de universella mänskliga rättigheterna och allt vi gör präglas av en feministisk och dekolonial ansats.

 

Vår vision

”Oxfams vision är en jämlik och rättvis värld utan fattigdom, där allas lika värde och rättigheter respekteras och tillgodoses, och där människor kan påverka sina egna liv.”

Vårt mål är en jämlik värld som är rättvis och hållbar. En värld där människor och planet respekteras i rättvisa ekonomiska system. En värld där klimatkrisen hanteras på det sätt som krävs, och där makthavare tar sitt ansvar och hålls till svars för sina handlingar.

Storskalig förändring är möjlig när vi agerar i solidaritet med de människor som lever i fattigdom och utsätts för orättvisa och förtryck. Miljontals människor över hela värden mobiliserar och höjer sina röster mot ojämlikhet, fattigdom och exkludering. Tillsammans för en jämlik framtid.

Vad vi gör

Vi bekämpar globala ojämlikheter

Det finns många olika former av ojämlikhet som driver på fattigdom och orättvisa. För att nå största resultat fokuserar vi på de former av ojämlikhet och orättvisor där vi ser att vi kan göra störst skillnad.

Ekonomisk ojämlikhet

De rikaste 1 % i världen äger mer än dubbelt så mycket tillgångar som 6.9 miljarder människor tillsammans. Samtidigt lever miljontals människor i extrem fattigdom, utan möjlighet att utöva sina rättigheter. Det är varken rättvist eller hållbart.

Den extrema skillnaden mellan rika och fattiga, och mellan olika grupper i samhället, försvårar kampen mot fattigdom, skadar ekonomier och skapar frustration. Ekonomisk ojämlikhet är ett resultat av politiska beslut som gynnar de människor och företag som redan sitter på makten och pengarna.

Det är därför som Oxfam, förutom att stärka människor i att själva ta sig ur fattigdom, också arbetar för att förändra de system som upprätthåller den ekonomiska ojämlikheten och håller kvar människor i fattigdom. Vi bygger mer hållbara ekonomier för en jämlik framtid.

Läs mer
Primrose, en ung kvinna, har sitt barn på ryggen och hänger tvätt, Sydafrika.

Klimatojämlikhet

Klimatförändringar förstör hem och människors liv. Och de slår mot människor i fattigdom och människor i särskilt sårbara länder hårdast – de som gjort minst för att orsaka dem. Människor i låg- och medelinkomstländer löper fem gånger så hög risk att drabbas av extrema väderkatastrofer; och därtill gör existerande ojämlikheter så som mellan könen och etniciteter, att redan marginaliserade grupper drabbas ännu hårdare.

Samtidigt är det de alla rikaste som släpper ut mest växthusgaser. En miljardärs utsläpp från sina investeringar beräknas vara en miljon gånger större än genomsnittspersonens konsumtionsutsläpp, och på två timmar släpper en miljardär ut lika mycket växthusgaser som en människa från den fattigaste 50 % av jordens befolkning gör på ett år.

Vi stöttar människor att hitta sätt för att överleva och frodas trots extremväder. Och vi pressar regeringar och företag på lösningar som tillåter oss att hantera klimatkrisen, där de som orsakat mest av den också ska ta mest ansvar för att lösa den.

Läs mer
Jordbrukaren Faraj, 56 år, står med spade i hand och blickar ut över sitt uttorkade fält, Syrien.

Ojämlika handelssystem och företags ansvar

Den privata sektorn och företag är den största arbetsgivaren globalt, och spelar stor roll i människors liv, ja, i hela samhällen. Samtidigt lever miljontals människor som arbetar i företags globala leverantörsled i fattigdom och otrygga arbetsvillkor.

Oxfam arbetar för att stötta arbetare och bönder med målet att deras mänskliga rättigheter ska respekteras och att de kan leva på sin inkomst. Vi pressar politiken och företagen för att de ska agera för ett mer jämlikt handelssystem och ett ökat ansvar för företag inom hållbarhet, däribland respekt för mänskliga rättigheter och miljö.

Läs mer
Jordbrukaren Lucas, visar sitt uttorkade majsfält.

Vi är på plats i katastrofer och kriser

När klimatrelaterade katastrofer, långvariga konflikter och kriser ökar i världen, tvingas allt fler människor in i utsatthet, fattigdom och på flykt. Deras liv raseras utan att de själva har varit orsaken eller kan påverka det, och de som redan lever i störst utsatthet drabbas hårdast. Oxfams katastrofhjälp räddar liv och är en viktig del i arbetet för en mer rättvis och jämlik värld.

Läs mer
En person med Oxfam-väst bär ut kartonger med hygienartiklar från en skåpbil, Polen.

Våra värderingar

Vi tror på att alla har rätt att bli behandlade rättvist, och ha samma rättigheter och möjligheter.

Vi erkänner och stärker människors självbestämmande över sina liv och de beslut som påverkar dem.

Vi går samman, stöttar och samarbetar över gränserna i arbetet för en mer jämlik värld.

Vi omfamnar mångfald, och värderar perspektiv och bidrag från alla människor och samhällen i kampen mot fattigdom och orättvisa.

Vi tar ansvar för våra handlingar gentemot de människor vi arbetar med och för.

Vi säger sanningen till makthavare och agerar med övertygelse för det vi tror på.

Vad vi står för

Vi är rättighetsbaserade

Vårt arbete grundas i vårt åtagande för de mänskliga rättigheterna. Vi upprätthåller och främjar implementering av internationella rättighetsinstrument.

 

Vi är feministiska

Vi förstår att det inte kan finnas någon ekonomisk, social eller klimatmässig rättvisa utan rättvisa mellan könen. Feministiska principer vägleder all vår handling och interaktion.

 

Vi bekämpar ojämlikhet

Vi arbetar för att minska fattigdom och orättvisa överallt genom att arbeta med människor, samhällen, partners och allierade för rättvisa och hållbara lösningar.

 

Vi är humanitära

Vi arbetar med samhällen innan, under tiden för, och efter kriser för att bygga deras motståndskraft, rädda liv och tillsammans adressera grundorsakerna till konflikt och katastrof.

 

Vi är båda lokala och globala

Vi är ett globalt nätverk av lokala, självständiga organisationer. Vi bygger solidaritet och för samman människor över gränser och regioner.

 

Vi drivs av mångfald

Inom Oxfam och i vårt arbete med andra inspireras vi av människor från olika sociokulturella bakgrunder, kön, åldrar och förmågor.

 

Vi är en expertorganisation

Vi vill ständigt generera nya insikter som kan skapa lösningar på komplexa problem. Vårt påverkansarbete är alltid grundat i bevis och erfarenhet.