oxfam logotyp

Ojämlikheten bakom klimatkrisen

En person från den rikaste 1 % av svenskarna släpper ut nästan 10 gånger mer än någon från de fattigaste 50 % av befolkningen

Svenska utsläpp av växthusgaser väntas öka för första gången på 20 år och Sverige har tappat sin ledande roll i klimatfrågan. Samtidigt ökar ojämlikheten mellan olika grupper i Sverige. Ny forskning från Oxfam Sverige och Stockholm Environment Institute visar att utsläppen skiljer stort mellan olika inkomstgrupper. Nu krävs ökade ambitioner och riktade åtgärder i regeringens klimatpolitik. 

 

→ De rikaste 1 % i Sverige släpper ut 42 ton CO₂ per person och år

Det är nästan 10 gånger så mycket som någon från de 50 % med lägst inkomst gör (4 ton CO₂ per person och år). De totala utsläppen från den rikaste 1 % utgör nästan lika mycket utsläpp som alla lastbilar i Sverige släpper ut varje år (4,6 miljoner ton CO₂). De rikaste 1% måste minska sina utsläpp med 93% på bara 7 år för att nå 1.5 graders målet. 

De rikaste 10 % släpper ut 15 ton CO₂ per person och år, och står för 22 % av landets utsläpp – lika mycket som all vägtransport i Sverige varje år. Denna grupp måste minska sina utsläpp med 82 % kommande 7 år.

 

→ Sveriges statsminister och alla statsråd tillhör den 1 % med högst inkomst

De tillhör därför den grupp som måste minska sina utsläpp med 93 % på 7 år. Att de politiker som har ansvar för att lägga fram och rösta för förslag som minskar utsläppen själva tillhör den grupp som släpper ut mest är problematiskt och riskerar att sakta ner omställningen som vi behöver.

Den extrema skillnaden i utsläpp mellan inkomstgrupper är slående, både i Sverige och globalt. Samtidigt är det sårbara samhällen och människor som lever i fattigdom och utsatthet som redan idag drabbas hårdast av klimatkrisens konsekvenser. Det är en dubbel orättvisa. Det mänskliga lidandet är enormt och Sverige både kan och måste ta sitt ansvar.

Astrid Nilsson Lewis, rapportförfattare och klimatresearcher Oxfam Sverige

Globalt: Den rikaste 1 % släpper ut lika mycket som två tredjedelar av mänskligheten

Även globalt skiljer sig utsläppen stort mellan olika grupper. Sedan 1990-talet har den rikaste 1 % förbrukat dubbelt så mycket av koldioxidbudgeten som den fattigaste hälften av jordens befolkning gjort tillsammans. Den rikaste 1 % står för lika mycket utsläpp som två tredjedelar av världens befolkning (5 miljarder människor). De årliga utsläppen från den rikaste 1 % är så stora att de helt eliminerar nyttan av 1 miljon vindkraftverk.

Den fattigaste hälften släpper bara ut 8 % av utsläppen

Den rikaste 10 % i världen släpper ut 50 % av utsläppen. Hit hör majoriteten av svenskarna (70 %). Det går att jämföra med den fattigaste 50 % (ca 5 miljarder människor) som endast står för 8 % av de globala utsläppen.

Rapporterna

Climate Equality: A Planet for the 99 %

Ladda ner

Sveriges väg till en jämlik klimatomställning

Ladda ner

Möt klimataktivisterna!

Till kampanjsidan

Konsekvenserna

De som lever i fattigdom drabbas hårdast

Konsekvenserna av klimatkrisen och omställningen är också ojämlik. De som står för minst andel av utsläppen drabbas hårdast. Det är en dubbel orättvisa. Globalt ser vi till exempel att extrema klimatförhållanden orsakat en utbredd mat- och vattenbrist i Östafrika, och mer än 45 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. 

Rika människor kan göra mer för att skydda sig mot klimatförändringar. De tenderar att leva i mer säkra bostäder, på mark som inte är utsatt för översvämningar och andra naturkatastrofer, och har tillgång till teknik som kan förhindra att hettan blir outhärdlig. De kan ofta förlita sig på besparingar och försäkringar för att reparera skador. 

Människor i fattigdom och andra marginaliserade grupper tenderar istället att bo i mer sårbara bostäder, som ofta är trångbodda, mer utsatta för översvämningar och utan tillgång till luftkonditionering. Upprepade värmeböljor, översvämningar och torka upplevs därför väldigt olika. 

Politiska åtgärder drabbar människor med lägre inkomst

I Sverige ser vi att många av de politiska åtgärderna som läggs fram för att bromsa klimatförändringarna hårdare drabbar människor i de lägre inkomstgrupperna. Samtidigt visar vår data att det är den hälften av svenska befolkningen med lägst inkomster som minskat sina utsläpp mest i Sverige. Det är också den grupp som drabbas hårt av växande ekonomiska ojämlikheten och de politiska åtgärder som läggs fram. Många människor har idag svårt att ställa om de inte får de stöd som de behöver för att göra det. En ökande ekonomisk ojämlikhet som innebär att många människor har det kämpigt står på så sätt i vägen för klimatomställningen.

De rikaste eldar på klimatkrisen medan vanligt folk drabbas hårt. Det är tydligt att alla inte bär samma ansvar för klimatkrisen. Ojämlikhet är en livsfarlig komponent i klimatomställningen som skapar grogrund för politiskt missnöje och minskat förtroende för demokratin.

Hanna Nelson, rapportförfattare och policychef Oxfam Sverige

Kapacitet och ansvar

De rikaste har störst kapacitet och störst ansvar för omställningen

Det är enkelt att besvara frågan om vilka som måste agera. De är de rikaste länderna, företagen och individerna som både har kapacitet och ansvar att lösa krisen. Deras överflödiga utsläpp av koldioxid måste minska radikalt och omedelbart. Stora delar av utsläppen från de allra rikaste kommer från icke-nödvändig konsumtion, s.k. lyxkonsumtion såsom privatjet, lyxbåtar eller flera stora hem. Den typen av konsumtion kan och måste minska omedelbart.

De rikastes makt och inflytande över politiken, ekonomin och samhället måste också minska. De har många gånger ett stort inflytande över politiken och möjlighet att bromsa policyer och lagförslag som skulle kunna bekämpa klimatkrisen och ojämlikheten – detta för att de gynnas av status quo.   

De rikaste individerna, företagen och länderna har också kapacitet och ansvar för att finansiera den klimatomställning som måste ske. Det bör bland annat ske genom en omfördelningspolitik, exempelvis genom nya skatter eller ökade skattenivåer på de allra rikaste. De allra rikaste länderna måste också leverera på sina löften och bidra med klimatfinansiering till länder med utbredd fattigdom och särskild utsatthet för klimatförändringarna.  

Det är inte för sent

En jämlik och rättvis klimatomställning är möjlig

Oxfam Sverige lägger fram 14 förslag till Sveriges regering och riksdag för en rättvis och jämlik klimatomställning med tre huvudspår: 
 

En radikal ökning av jämlikhet – särskilt ekonomisk jämlikhet 
→ En snabb och rättvis utfasning av fossila bränslen 
→ En ny ekonomisk modell för mänskligheten och planetens välmående

 

→ Beskatta de allra rikaste

Oxfam Sverige föreslår en permanent förmögenhetsskatt och en tillfällig skatt på extraordinära vinster för företag samt en permanent ökning av skattenivån på inkomst för den allra rikaste procenten. Skatten ska avse inkomster från arbete och kapital samt ha en högre skattenivå för mångmiljardärer.

Dessa skatter skulle både minska de rikastes utsläppsutrymme och generera finansiering som behövs för en jämlik och rättvis klimatomställning. De med mest resurser och med störst ansvar för krisen bör också rimligen bidra mer till lösningarna/finansieringen.

 

→ Anta en klimathandlingsplan som säkerställer att Sverige tar ansvar för att begränsa utsläppen, i linje med vetenskap, Parisavtalet och med hänsyn till jämlikhetsaspekten

Sveriges klimathandlingsplan måste respektera principen om ”fair share” (att länders insatser måste reflektera dess ansvarsnivå). För att planen ska vara jämlik måste målen om utsläppsminskning ta i beaktande de olika inkomstgruppernas utsläpp och ansvar, snarare än att utgå från nationella medel.  

 

Begränsa ekonomisk tillväxt inom sektorer som skadar klimatet och orsakar mänskligt lidande

En framgångsrik och jämlik klimatomställning kräver förändringar i den dominerande ekonomiska modellen som bygger på konsumtionsdriven tillväxt. Vi behöver en ekonomisk modell som utgår från hela mänskligheten och planetens välmående. BNP är ett utdaterat mått på framgång. 

Tillväxten inom djupt förorenande industrier såsom fossila bränslen och fast fashion måste helt enkelt sluta.   

Minska och avgiftsbelägg överkonsumtion, särskilt lyxkonsumtion 

För att hantera klimatkrisen måste vi minska ojämlikheten

Rapporterna

Climate Equality: A Planet for the 99 %

Ladda ner

Sveriges väg till en jämlik klimatomställning

Ladda ner

Metod (ENG)

Ladda ner

Letar du efter sammanfattning av eller metod för den globala rapporten?
Besök Policy & Practice! 

Letar du efter mer material om den globala rapporten?
Besök Make Rich Polluters Pay!

Sverige måste hålla sitt löfte till fattiga länder!

Skriv under

Utforska mer