oxfam logotyp

Stora vinster för några få får inte stå i vägen för en hållbar framtid för alla

Världen är fast i en ”giftig triangel” av kortsiktiga finansiella inverterare, passiva regeringar och fossila bränsleföretag. Om vi inte agerar nu kommer den globala temperaturen att fortsätta stiga så att ytterligare 400 miljoner människor riskerar att drabbas av svält och torka fram till 2060.

Fossila bränslen svarar för 80 procent av världens skoldioxidutsläpp och bidrar till klimatförändringarna som skövlar liv, orsakar hunger och hotar en långsiktig ekonomisk tillväxt. Om inte användandet av fossila bränslen minskas kommer världstemperaturen att stiga med mellan 4 och 6 grader Celsius bara under detta århundrade.

Oxfams rapport ”Food, Fossil Fuels and Filthy Finance” visar att den ”giftiga triangeln” stöttat investeringar på 674 miljarder dollar i fossila bränslen under 2012. Med motsvarande utvecklingstakt kommer de fossila bränsleföretagen att investera 6 biljoner dollar på att utveckla branschen under det kommande decenniet. Investeringar i fossila bränslen backas upp av skattelättnader och statliga subventioner på uppskattningsvis 1,9 biljoner dollar per år, pengar som går direkt till industrin eller till att betala för de farliga utsläppen. Dessa subventioner skyddar fortsatta investeringar i branschen, trots ökade affärsrisker.

Smutsig lobbying
Den fossila bränslelobbyn i USA och EU, som spenderar uppemot en halv miljon dollar om dagen för att upprätthålla status quo, håller den ”giftiga triangeln” på palts. Under 2013 uppgick den samlade vinsten för de fem största börsnoterade oljebolagen Exxon, Chevron, Shell, BP och ConocoPhilips till 93 miljarder dollar.

De fossila bränsleföretagen gynnas av den giftiga triangel som låser fast oss i ett fortsatt beroende av fossila bränslen. Detta beroende är inte oundvikligt, utan resultatet av branschens, våra makthavares och de kortsiktiga investerarnas medvetna val. I grund och botten handlar det om att genera stora vinster för några få, samtidigt som resten av världen blir lidande.

Winnie Byanyima, verkställande direktör Oxfam International

Höga kostnader för regeringar & företag
Fossila bränsleföretag och deras branschorganisationer spenderar cirka 44 miljoner euro per år på lobbying inom EU. Under nästa vecka kommer de att se om deras ansträngningar gett resultat, då Europas regeringschefer fattar beslut om EU:s klimat- och energipaket för 2030. Oxfam uppmanar Europas ledare att stå emot industrins påverkningar och ta sitt ansvar för klimatförändringarna genom högre krav på energibesparingar och ökad andel förnybar energi – minst 45 procent av den totala energimixen.

Enligt Oxfam innebär fortsatta investeringar i fossila bränslen stora risker för såväl stater som enskilda företag. Frånvaron av statliga regleringar kommer att ge efterverkningar när regeringar tvingas täcka kostnaderna för klimatförändringarna. Enskilda företag kommer också att drabbas. Ett exempel är Unilever som redan i dagsläget uppges förlora 300 miljoner euro per år på grund av extrema väderförhållanden.

Oxfam uppmanar nu världens regeringar att:
– Minska sina skadliga utsläpp genom minskat användande av fossila bränslen och en större andel förnybar energi i energimixen. Rika länder måste leda vägen och ge utvecklingsländer det stöd de behöver för att följa efter
-Skifta sina investeringar från smutsig till förnybar energi och energieffektivitet
-Arbeta för större transparens så att fossila bränsleföretag öppet redovisar sin lobbyverksamhet
-Åta sig att klimatsäkra det globala finansiella systemet genom ökad riskanalys och insyn och genom att tillhandahålla kapital för investeringar med låga koldioxidutsläpp


Inom den privata sektorn uppmanar Oxfam:
– Energiintensiva företag att styra om och bredda sina affärsmodeller för att anamma en framtid med låga koldioxidutsläpp och bli en del av lösningen
– Investerare att flytta sina investeringar från fossila bränslen till koldioxidsnåla energikällor
– Företag som själva drabbas hårt av klimatförändringarna att arbeta aktivt för att sätta press på regeringar att anta ambitiösa klimatmål och utmana de företag och lobbyister som gynnas av status quo.