oxfam logotyp

Oxfam släpper ny klimatojämlikhetsrapport

5 november 2021

Idag släpper Oxfam och Institute on European Environmental Policy en ny rapport om klimatojämlikhet.  Den visar att Parisavtalets mål om att ökningen av den globala medeltemperaturen år 2030 inte ska överstiga 1,5 grader inte kommer att nås om inte människorna med mest resurser tar sitt ansvar.

Klimatförändringarna drabbar människor som lever i fattigdom hårdast. Detta trots att den fattigaste hälften av jordens befolkning – närmare 4 miljarder människor – endast orsakar 10 procent av världens koldioxidutsläpp. Oxfams senaste klimatojämlikhetsrapport visar att klimatojämlikheten i stället för att utjämnas, kraftigt kommer förstärkas år 2030. Den bygger på förra årets rapport av Oxfam och SEI, som uppskattade att den rikaste 1 procenten av jordens befolkning släppte ut dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning från 1990–2015.

Rapporten nya rapporten fastslår att koldioxidutsläppen från den rikaste 1 procenten av jordens befolkning väntas bli 30 gånger högre år 2030 än nivån som krävs för att nå klimatmålet om att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 grader.

Rapporten visar att en liten andel av världens befolkning står för en oproportionerligt stor andel av våra samlade globala koldioxidutsläpp. Vi måste hantera ojämlikhetskrisen och klimatkrisen med ett samlat grepp. Rapporten pekar att politiska åtgärder för att nå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader också måste hantera den ojämlika fördelningen av resurser och utsläpp. 

Rapporten konstaterar att:

  • År 2030 kommer den fattigaste hälften av världens befolkning att fortsätta släppa ut koldioxid långt under den nivå som krävs för att nå 1,5-gradersmålet.
  • Den rikaste 1 procenten och 10 procenten av jordens befolkning kommer samtidigt att överstiga den nivån som krävs för att ligga l linje med 1,5-gradersmålet med över 30 gånger, respektive 9 gånger.
  • En person tillhörande den rikaste 1 procenten skulle behöva minska sina utsläpp med ungefär 97 procent jämfört med dagens utsläpp för att nå den nivå som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

År 2015 enades världens länder om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer. Nuvarande nationella klimatåtaganden för att minska utsläppen är långt ifrån att nå målet. Om målet ska nås krävs det att varje enskild person släpper ut max 2,3 ton koldioxid per år 2030. Det är ungefär hälften av medelutsläppet per person idag

Rapporten visar på en enorm orättvisa i hur den del av befolkningen som står för högst utsläpp dels fortsätter öka sina utsläpp samtidigt som de står längst ifrån konsekvenserna av klimathotet. Istället är det människor som lever i fattigdom som drabbas hårdast av klimatförändringarnas konsekvenser. Det är en dubbel orättvisa som måste hanteras på flera nivåer, både genom åtgärder som begränsar den rikaste befolkningens utsläpp och genom att ge särskilt stöd till klimatanpassning till länder med utbredd fattigdom

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Oxfam. Författare är Tim Gore, IEEP baserad på data som är insamlad och analyserad av Institute for European Environmental Policy och Stockholm Environment Institute.