oxfam logotyp

Otillräckliga löften – men fossila eran går mot sitt slut

13 december 2023

Flera viktiga steg framåt under COP28, men slutresultatet från mötet är inte tillräckligt ambitiöst för att undvika en klimatkatastrof. Oxfam Sverige hade velat se tydligare löften om snabb utfasning av fossila bränslen, snabba utsläppsminskningar från de största utsläpparna, och rättvis kompensation till de mest sårbara samhällena.

Slutresultatet från klimatmötet innebär viktiga steg framåt, inte minst gällande den oundvikliga övergången bort från fossila bränslen. Men beslutet är inte tillräckligt ambitiöst för att undvika en klimatkatastrof. Olja, kol och gas vann igen, men de fick kämpa hårdare för att göra det och deras era närmar sig sitt slut.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

För första gången på 30 år nämns nu elefanten i rummet: att en övergång bort från fossilbränslen måste ske. Tyvärr är skrivningen lös och erbjuder fossilindustrin många kryphål, genom att förlita sig på obeprövad och osäker teknik. Det är otillräckligt men tanke på den snabbt krympande koldioxidbudgeten som finns kvar för att hålla uppvärmningen under 1,5 grader.

Återigen har rika länder som har störst ansvar för klimatkrisen och gott om resurser misslyckats med att ta sitt ansvar i att se till att stödja utsatta människorna och länderna i det globala syd i att fasa ut fossila bränslen och göra omställningen till förnybar energi.

Fattiga länder som fortfarande är beroende av fossila bränslen för sin energiförsörjning och utveckling lämnas utan tydliga garantier för tillräckligt ekonomiskt stöd i sin brådskande och rättvisa övergång till förnybar energi.

Bristen på finansiering och kryphålen med falska lösningar i avtalet får inte bli en bakdörr för fossilindustrin som hindrar en snabbt och rättvis omställning bort från fossila bränslen. De otillräckliga löftena måste konkretiseras i både handling och finansiering. COP28 har visat att medan världens vilja att vidta klimatåtgärder har ökat, släpar betalningsviljan efter.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Samtidigt lever rika länder inte upp till sitt ansvar och kapacitet att minska de egna nationella utsläppen. I USA fortsätter man utöka fossilbränslen, och i Sverige väntas utsläppen öka igen.

Inflytande från världens rikaste och från oljeindustrin över klimatförhandlingarna blev tydligt under detta klimattoppmöte. En analys från Oxfam visar att en fjärdedel av de dollarmiljardärer som deltog på klimatmötet blivit förmögna genom mycket förorenande industrier som petrokemi, gruvindustri och köttproduktion. Totalt fanns 2456 representanter från olje- och gasindustrin på plats.

De allra rikaste, som står för de största utsläppen och därmed också har det största ansvaret för klimatkrisen, har direkt tillgång till de rum där besluten tas. Vi hade önskat ett klimatmöte som vågat besluta om att de rikaste individerna och länderna ska minska sina utsläpp snabbast och mest omfattande, och att de dessutom ska betala för de skador de orsakat. Och att länder snabbt agerat för att de människor som idag drabbas hårdast av krisen får rättvis kompensation och stöd i omställning och anpassning till klimatkrisen.

Astrid Nilsson Lewis, klimatresearcher Oxfam Sverige

En av framgångarna från klimatmötet är beslutet om att operationalisera fonden för förlust och skador (s.k. loss and damage fund). Oxfam välkomnar det länge efterfrågade beslutet som är en försenad gottgörelse och kompensation för de enorma förluster och skador som världens fattigaste drabbas av till följd av rika länder och individers stora utsläpp.

Nu måste fonden snarast fyllas med finansiering som är tillräcklig för att kompensera de förluster och skador som särskilt utsatta människor och människor i fattigdom drabbas av. Det är en besvikelse att Sverige ännu inte har gett löfte om finansiering av fonden, samtidigt som de svenska utsläppen väntas öka och klimatbistånd till anpassning och omställning tas från existerande biståndsbudget.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Behoven är enorma redan idag och kommer att öka så länge uppvärmningen stiger. De löften som getts för att fylla fonder är endast 700 miljoner dollar – bara 0,2 % av det som behövs.

Finansieringen av fonden måste vara nya och additionella medel, i form av bidrag. Notan för klimatkrisen är dyr och det behövs mer pengar. Det finns gott om finansiering att hitta hos de som har störst ansvar för klimatkrisen: rika länder, individer och förorenande företag.

Astrid Nilsson Lewis, klimatresearcher Oxfam Sverige