oxfam logotyp

Nytt EU-lagförslag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö

23 februari 2022

Idag släppte EU-kommissionen det efterlängtade lagförslaget om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Dessvärre har den långa processen medfört att förslaget urvattnats, och att det i praktiken lämnar 99 % av EU:s företag utan direkt krav på ansvar. Sista ordet är dock inte sagt och nu vänds allas blickar mot EU:s medlemsländer och Europaparlamentet som ska säga sitt. Därför krävs nu svenska påtryckningar för en lag som sätter människor och miljön första rummet.

EU-flaggor / Akisneem, risodlare i Ghana. Foto: Canva / Nana Kofi Acquah

I februari 2020 lovade EU-kommissionen att de skulle lägga fram ett lagförslag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i den egna verksamheten och i leverantörsled. Nu, efter två år, finns äntligen ett förslag på bordet. Från civilsamhällets håll har förväntningarna varit höga. Rätt utformad skulle lagen kunna kräva att alla företag inom alla sektorer som säljer varor och tjänster på EU:s marknad blir juridiskt bundna att respektera mänskliga rättigheter och miljö i sin verksamhet och i sina leverantörsled – en del av ett systemskifte som skulle kunna förbättra livet för miljontals människor och arbetare runt om i världen.

Kränkningar av mänskliga rättigheter och miljö i leverantörsled är omfattande och pågår i princip alla globala leverantörsled och i alla sektorer. Vittnesmål från människor som drabbats av europeiska företags ageranden gör oss nästan dagligen påminda om den verkligheten. Ofta handlar det om löner som inte går att leva på, barnarbete, för långa arbetspass, bristande fackliga friheter och sexuella trakasserier. Särskilt utsatta är kvinnliga arbetare. Oxfam har genom åren kunna visa på att människorna som odlar maten på våra bord, bland annat ris, grönsaker och frukt, har nästintill inget inflytande över sin situation och sällan har en inkomst som går att leva på, medan företagen gör stora vinster –och samtidigt slipper stå till svars för de kränkningar som de bidrar till. Det är det här som EU-lagen är tänkt att förändra.

Att förslaget som presenteras idag bara täcker in de allra största företagen vad gäller omsättning och antal anställda är därför en besvikelse. I praktiken innebär det att 99 % av EU:s företag slipper undan direkt ansvar. Förslaget slår fast att företag har ansvar genom hela deras leverantörskedja, dock med vissa undantag som gör att företag skulle kunna kringgå delar av det ansvaret. Dessa begränsningar är ett svek mot alla de som kämpat för lagstiftningen. Ytterst är det ett svek mot de människor vars liv, familjer och samhällen allt för ofta exploateras på grund av företags oaktsamhet i ett system som främjar ekonomisk vinst framför människan och miljön.

Men ännu inte sista ordet sagt. Nu påbörjas en process där EU-ländernas regeringar och Europaparlamentet ska säga sitt – och mångas blickar kommer att vändas till Sverige, ett land som snart tar över ordförandeklubban i EU och som står stolt i frågor om mänskliga rättigheter och miljö. Oxfam uppmanar därför Sverige att visa ledarskap och sätta människor och miljö i första rummet.

Om lagförslaget

  • Begränsad omfattning gällande de företag som direkt berörs av lagstiftningen. 99 % av företag inom EU kommer inte direkt beröras. Den föreslagna lagstiftningen kommer endast gälla de största företagen på EU-marknaden: företag med en årlig omsättning på över 150 miljoner euro och över 500 anställda. I ett antal ”högrisksektorer” – bland annat textil och läder, jordbruk och mat, och utvinning av mineraler – kommer kravet att gälla för företag med en årlig omsättning på över 40 miljoner euro och minst 250 anställda. Kommissionen uppskattar att 13 000 EU-företag och 4000 företag utanför EU kommer att direkt beröras av lagstiftningen.
  • Ansvar i hela leverantörskedjan. Företag kommer ha ansvar för hela deras leverantörskedja. Ansvaret gäller deras egna verksamheter, deras underleverantörer och ”etablerade affärsrelationer”, i hela leverantörskedjan. Dock innehåller förslaget ett antal undantag som i praktiken kan innebära att företag skulle kunna kringgå delar av ansvaret.
  • Krav på due diligence (genomlysning). Dessa krav kommer täcka in internationellt erkända mänskliga rättigheter och en begränsad uppsättning av miljönormer. Inget direkt uttalat krav på att följa klimatnormer finns med i förslaget.
  • Tillämpning och företags ansvar. Förslaget kräver att medlemsstater utnämner myndigheter med makt att undersöka och för erlägga sanktioner för att tillämpa lagstiftningen. Medlemsstater skulle då behöva säkerställa att företag hålls ansvariga för kränkningar om de misslyckas med att efterleva lagkraven. 


Nästa steg

  • Europaparlamentet och EU:s ministerråd kommer nu göra förändringar i Kommissionens förslag. Processen förväntas ta minst ett år.
  • När lagen väl antas kommer EU-länder behöva införliva lagstiftningen i sina nationella lagstiftningar

Övrigt

  • Stora företagsföreningar har varit kritiska till lagen vilket lett fram till dagens urvattnade lagförslag. Många enskilda företag har dock varit positiva. Nu senast publicerade över 100 företag och investerare, bland annat IKEA, Haglöfs och Ericsson, ett gemensamt uttalande där de kräver effektiva EU-regler för att skydda människor och planet.