oxfam logotyp

Klimatförändringar, hunger & fattigdom

16 oktober 2015

Idag, på World Food Day, släpper Oxfam en rapport om hur det småskaliga jordbruket i Afrika påverkas av klimatförändringarna. Rapporten visar att kontinentens livsmedelsystem hotas av det förändrde klimatet som gör det svårare att bedriva jordbruk och producera mat. Över hela kontinenten kämpar småskaliga jordbrukare för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Oregelbundna säsongsväxlingar, stigande temperaturer och extremt väder i form av torka och översvämningar försvårar kampen mot hunger.

Rapporten visar att klimatförändringarna hotar livsmedelsproduktionen i några av världens fattigaste länder. Kvinnor drabbas hårdast eftersom de ofta är mer beroende av klimatkänsliga näringar som jordbruk. I Afrika är nästan 60 procent av alla arbetande kvinnor beroende av jordbruket för sin försörjning.

Rekordhöga temperaturer
Under de senaste 50 åren har den globala uppvärmningen satt sin tydliga prägel på vår jord. I Afrika har temperaturerna stigit snabbare än det globala genomsnittet, särskilt i de torra regionerna söder om Sahara där matbrist och undernäring redan är etablerade problem. Klimatförändringarna hotar nu att urholka de framsteg som gjorts i kampen mot hunger genom att skada världens mest sårbara jordbrukssystem. Ingenstans blir detta så tydligt som i de halvtorra regionerna i Afrika där förändrade regnmönster och stigande temperaturer redan minskat produktionen av viktiga spannmål.

För 20 år sedan var skördarna större. Mycket har förändrats sedan dess. Regnet kommer inte längre regelbundet, vilket gör det svårt att avgöra när det är dags att så och skörda.

Ipaishe Masvingise, jordbrukare, Zimbabwe

Under klimatmötet i Köpenhamn enades värdens rikaste länder om att avsätta pengar för klimatanpassning i fattiga länder som drabbats hårt av klimatförändringarna. Än så länge har bara en liten del av de utlovade resurserna kommit Afrikas jordbrukare tillgodo. Oxfam uppmanar väldens ledare att ta sitt ansvar genom att stötta de människor vars liv och levebröd påverkas mest av det förändrade klimatet.

Klimatfinanisering och anpassning
Flera afrikanska stater har tagit viktiga steg för att hantera klimatförändringarnas påverkan på livsmedelsindustrin. Trots det varnar IPCC för att de åtgärder som genomförts inte räcker till för att hantera klimatförändringarnas långsiktiga effekter. Ett tydligt exempel är Etiopien, där behovet av klimatanpassningsåtgärder uppskattats till cirka 7,5 miljarder USD per år, som hittills endast fått ihop 440 miljoner USD.

Bristen på klimatanpassningsstöd i kombination med rekordlåga insvetsningar i jordbruket ställer Afrikas jordbrukare inför tuffa utmaningar. I Maputoavtalet från 2003 fastställdes mål för investeringar i jordbruket. Enligt avtalet ska de nationella regeringarna investera minst tio procent av sina nationella budgetar i jordbrukssektorn. Idag, elva år senare, har endast nio av Afrikanska Unionens 54 medlemsstater uppfyllt detta mål. I Nigeria exempelvis har endast 0,89 procent av den nationella budgeten avsatts till jordbruk.

Vägen framåt
Med rätt kunskap och verktyg kan småskaliga jordbrukare anpassa sig till det förändrade klimatet och producera mer mat. Kvinnliga jordbrukare måste prioriteras i detta arbete och ges större inflytande i de politiska processer som ligger till grund för den nationella jordbrukspolitiken.