oxfam logotyp

Oxfam: EU-valet hotar framsteg inom jämställdhet 

6 mars 2024

Oxfam varnar för att valet till EU-parlamentet i juni kan vara ödesdigert för jämställdhet. Anledningen? Högerextrema populistiska partier vinner alltmer mark i EU-länderna, bland annat i Sverige, och opinionsundersökningar pekar på att det kan återspeglas även i EU-valet. Stödet för jämställdhetsfrågor skiljer stort mellan partigrupperna i EU-parlamentet, där partierna på högerkanten oftast motsätter sig förslag som skulle leda till ökad jämställdhet. 

Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars och EU-valet i juni släpper Oxfam rapporten “A Feminist Europe?” som analyserar EU:s jämställdhetspolitik sen 2019. Den visar att stora steg framåt har tagits de senaste fem åren vad gäller jämställdhet, som att EU fått sin första kommissionär för jämlikhet och antagit en jämställdhetsstrategi. Strategin saknar dock åtgärder för att implementeras, vilket gör att jämställdhet behandlas som en separat fråga. EU-kommissionen har ambitioner att öka jämställdheten men EU-parlamentet och medlemsländerna är mer kluvna i jämställdhetsfrågan. Men Oxfams rapport visar också att EU misslyckats med att låta jämställdhet genomsyra policyer, trots löften om det. 

Vissa avgörande EU-initiativ är blinda för jämställdhetsfrågan – det innebär att de ignorerar könsnormer och könsroller, och kan därför bidra till att istället förstärka könsdiskriminering och stereotyper. Ett tydligt exempel är kommissionens gröna giv. Det är obegripligt att den fullständigt ignorerar vilka olika konsekvenser budgetering och policy kan ha för kvinnor och män.

Evelien van Roemburg, chef för Oxfam Internationals EU-kontor.

Med över 447 miljoner människor i unionen och som världens största biståndsgivare har EU enorma möjligheter och ett ansvar att bidra till en jämlik framtid. Trots att Europa tillsammans med Nordamerika är den region i världen som kommit längst inom jämställdhet kommer Europa enligt Världsekonomiskt forum inte nå jämställdhet förrän 2082. De senaste årens händelser; pandemi, krig och inflation har påverkat kvinnor globalt och inom EU. De har fått mindre möjligheter till arbete på grund av uppsägningar och vårdansvar i hemmet, och ökade levnadskostnader. Pandemin ledde också till ökad utsatthet för våld.  

Vi står fortsatt inför stora globala utmaningar: hunger, fattigdom och klimatrelaterade katastrofer, och vi vet att det är kvinnor och barn som drabbas hårdast. Tyvärr ger Oxfams rapport lågt betyg till EU som biståndsgivare, och uppmanar EU att anta en feministisk utrikespolitik, som bättre kan bidra till systematisk och strukturell förändring. Under den kommande mandatperioden finns stora möjligheter för EU att bidra till en mer jämställd och rättvis värld även utanför unionens gränser.

Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam Sverige.

I rapporten visar Oxfam stora skillnader mellan hur partigrupperna inom EU röstar i jämställdhetsfrågor. Partigrupper med lägst andel kvinnor i Bryssel, och som ligger till höger, som konservativa ECR och högerextrema ID motsätter sig kraftigt förslag som ökar jämställdhet medan de till vänster på skalan, The Left/GUE/NGL, Greens/EFA och S&D, stöttar jämställdhetsfrågan. Liberaler och mittenpartier, Renew och EPP, är mer ambivalenta i sina ställningstaganden och avstår från omröstningar. De partigrupper som arbetar för att hålla jämställdhet på agendan är i omröstningar beroende av ett oförutsägbart EPP.  

I flera länder, däribland Sverige, har högerextrema populistiska partier blivit allt mer populära och opinionsundersökningar pekar mot att detta kan återspeglas även i EU-valet. Om extremhögern vinner mark i EU-valet påverkar det sannolikt möjligheterna för EU att bedriva politik som främjar jämställdhet och HBTQI+rättigheter och det riskerar att underminera uppfyllandet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

EU är världens största biståndsgivare och EU:s agerande i internationella utvecklingsfrågor har stor global påverkan. Rapporten konstaterar att mellan 2018 och 2022 har EU:s utvecklingsbistånd (ODA) för jämställdhet legat på 49% trots att målet är 85%. Det sammanlagda stödet till kvinnorättsorganisationer i globala syd 2022 var endast 6 cent per EU-medborgare. I rapporten ger Oxfam en rad rekommendationer till kommande ledare inom EU, som att anta ett intersektionellt feministiskt perspektiv inom EU-institutionerna, låta genus genomsyra all institutionell praxis, policys och lagar, och att koordinera och utöka genusbaserad data. 

Oxfams rekommendationer till partier och kandidater i EU-valet: 

  • Förbinda sig till en genusbalans på alla nivåer inom EU. 

  • Förbinda sig att åta och implementera en feministisk utrikespolitik och försäkra att minst 85% av EU:s ODA har jämställdhet som ett signifikant mål och att minst 20% har jämställdhet som huvudmål.  

  • Förbinda sig att ge minst 250 miljoner euro per år (50 cent per EU-medborgare) till kvinnors rättigheter. 

  • Tillgängliggöra årlig finansiering till medlemsstater för att förhindra och bekämpa genusbaserat våld och försäkra att överlevare har tillgång till skydd och effektiv, gratis och kvalitativ service.  

  • Följa Europaparlamentets rekommendation om att inkludera abort som en rättighet i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

  • Anta ett omfattande hållbarhetsramverk för den gröna omställningen som integrerar miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer och med betoning på genusrättvisa. Utöver det bör Kommissionen säkerställa att all policy och finansiering inom europeiska gröna given, den gemensamma jordbrukspolitiken och strategin från jord till bord har ett intersektionellt genusperspektiv.  Jämställdhet måste integreras i klimatpolicy för att säkerställa samstämmighet och ta tag i de systematiska problem som uppstått på grund av kapitalism, patriarkatet och rasism som bidrar till sociala kriser och klimatkrisen.