oxfam logotyp

EU-lagstiftning för företags ansvar för mänskliga rättigheter och klimat antagen – men allvarligt urvattnad

14 december 2023

Idag enades EU om den nya EU-lagstiftningen för att hålla företag ansvariga för den skada de orsakar människor och planeten – Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD).

Arbetare på en ananasplantage i Costa Rica jobbar långa dagar på fält som behandlats med farliga kemikalier.

Arbetare på en ananasplantage i Costa Rica jobbar långa dagar på fält som behandlats med farliga kemikalier. Foto: Andres Mora/Oxfam

Arbetare på en ananasplantage i Costa Rica jobbar långa dagar på fält som behandlats med farliga kemikalier. Foto: Andres Mora/Oxfam
Detta beslut markerar en viktig milstolpe eftersom de största företagen äntligen måste ta sitt ansvar och stärka sina rutiner. Men lagförslaget urvattnades under förhandlingarnas gång. Bakåtsträvande företagslobbyister och en grupp EU-länder ledda av Frankrike och Tyskland lyckades dessvärre få in flera försvagningar och möjliga kryphål i lagförslaget.

Marc-Olivier Herman, policyansvarig, ekonomisk rättvisa, Oxfam i EU

För det första kommer lagen att utelämna 99 procent av företagen – och undanta alltför många företag i sektorer som är fulla av kränkningar av arbetstagares rättigheter.. För det andra skyddade Frankrike banker och investerare så att de kan fortsätta att investera i kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring. För det tredje lyckades Tyskland försvåra för människor som drabbats av företags människorättskränkningar att få upprättelse och tillgång till rättvisa i domstol, genom att se till att vågskålen är tippad till företagens fördel.

Marc-Olivier Herman, policyansvarig, ekonomisk rättvisa, Oxfam i EU

Marc-Olivier Herman finns tillgänglig för kommentarer och intervjuer.

Oxfam hade önskat en lagstiftning som:

– Håller alla företag ansvariga för sin påverkan på människor och klimat. Lagen omfattar nu endast stora företag företag med fler än 500 anställda och som omsätter över 150 miljoner Euro årligen. Omfattningen utvidgas endast till företag med 250 anställda och 40 miljoner euro i omsättning inom ett begränsat urval av högrisksektorer, såsom textil, jordbruk, gruvdrift och byggindustri.


– Gäller i hela företagens värdekedjor, vilket innebär att den bör gälla alla som påverkas av företagets verksamhet från produktion hela vägen till de som använder deras varor och tjänster. Dagens överenskommelse omfattar leverantörer (uppströms). Kunder (nedströms) omfattas endast i mycket begränsad omfattning eftersom lagstiftningen inte inkluderar användningen av produkter och tjänster.


– Inte undantar finanssektorn. Banker och investerare kan inte tillåtas att stödja investeringar i fossila bränslen eller projekt som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön utan att hållas ansvariga. Som ett resultat av Frankrikes press så innebär dagens beslut att lagstiftningen inte inkluderar finanssektorns ansvar för de konsekvenser som deras investeringar har för mänskliga rättigheter och klimat. En liten seger är dock att större banker och investerare måste anta en klimatomställningsplan.


– Tvingar företag att anta och genomföra en klimatomställningsplan i linje med Parisavtalet och knyta ekonomisk ersättning till företagsledare till dess genomförande. Den nya lagen ålägger företag att upprätta en klimatomställningsplan och att ”göra sitt bästa” för att genomföra den utan att kunna hållas ansvariga om de inte genomför den. Väldigt stora företag (med mer än 1000 anställda) måste införa finansiella incitament för deras ledning om de genomför planen.


– Tar bort hinder för människor som drabbats av företags människorättskränkningar att få upprättelse och tillgång till rättvisa, ger fackföreningar och organisationer möjlighet att väcka talan vid domstol och lägger ansvaret på företagen att bevisa att de respekterat sina skyldigheter om due diligence. Dagens överenskommelse öppnar för möjligheten för drabbade individer att hålla företag ansvariga om de inte uppfyller sina skyldigheter om due diligence. Dessvärre finns det komponenter som försvårar för upprättelse. Tysklands påtryckningar innebar att lagstiftningen försvårar för brottsoffret att få upprättelse. Fackliga föreningar och andra organisationer ges möjligheten att representera drabbade individer i domstol, men bevisbördan ligger på offret.

– Håller företag ansvariga för alla former av barnarbete i sina leverantörskedjor. Dagens överenskommelse lämnar dörren öppen för undantag för barn så unga som 12 år.


– Kräver att företag säkerställer att arbetare i deras leverantörskedjor tjänar en levnadslön eller levnadsinkomst. Dagens överenskommelse kräver bara att företag samarbetar med sina leverantörer och anpassar sina affärsplaner, strategier, arbetssätt och inköpsmetoder för att hantera risken att arbetare i deras leverantörskedja inte får en levnadslön eller levnadsinkomst.