oxfam logotyp

Katastrofhjälp

Vårt akuta arbete i katastrofer och kriser

 

När klimatrelaterade katastrofer, långvariga konflikter och kriser ökar i världen, tvingas allt fler människor in i utsatthet, fattigdom och på flykt. Deras liv raseras utan att de själva har varit orsaken eller kan påverka det, och de som redan lever i störst utsatthet drabbas hårdast. Oxfams katastrofhjälp räddar liv och är en viktig del i arbetet för en mer rättvis och jämlik värld.  

Vid kriser, krig och katastrofer räddar våra erfarna katastrofteam liv och hjälper människor att återta sin försörjning. Vi är kända för vår förmåga att se till att drabbade får mat, skydd och tak över huvudet och vi är världsledande vad gäller vatten och sanitet När en katastrof inträffar är vi snabbt på plats och när den akuta fasen är över finns vi kvar för att stötta människor, så att de kan bygga upp sina liv på nytt.  

 

Världsläget idag 

  • Mer än 132 miljoner människor över hela världen behöver humanitär hjälp och skydd.
  • En tredjedel av världens fattiga människor lever i bräckliga och konfliktdrabbade länder.
  • I slutet av 2021 var antalet människor som tvingats fly på grund av krig, våld, människorättskränkningar och förföljelse 89,3 miljoner – det är mer än dubbelt så många som för tio år sedan.
  • 345 miljoner människor lever i akut hunger, en siffra som mer än fördubblats sedan 2019, och en person beräknas dö av hunger var fjärde sekund.
  • 20 miljoner människor per år tvingas fly från sina hem på grund av katastrofer orsakade av extremt väder. Under de senaste tio åren är det den största orsaken till att människor tvingas på flykt. Enligt FN:s uppskattningar har 1,23 miljoner människor dött och 4,2 miljarder har drabbats av torka, översvämningar och skogsbränder sedan år 2000.
  • 720 miljoner människor riskerar att falla ner i extrem fattigdom på grund av klimatförändringarna mellan år 2030 och 2025. Ett liv i extrem fattigdom innebär att leva på under 20 kronor om dagen och tvingas välja mellan mat, boende och medicin. Extremväder orsakar redan idag omfattande hunger och svältkatastrofer, visar Oxfams rapport Hunger in a heating world.  

 

 

 

 

Hur vi arbetar  

Våra katastrofinsatser är omfattande och anpassade till den aktuella situationen och var vi befinner oss i världen. Vi samarbetar med lokala organisationer, med lokal kunskap och expertis. Nedan följer några exempel på hur vi arbetar. 

Nödpaket 

Vi delar ut matpaket så att människor inte svälter ihjäl och hygienpaket så att de kan ta hand om grundläggande hygienbehov och undvika att sjukdomar sprids. Vi delar ut matkuponger och kontantbidrag, så att människor själva ska kunna bestämma vad de behöver inhandla av baslivsmedel, hygienprodukter och mediciner. Det ger dem möjlighet att ta viss kontroll över sin situation, och eftersom pengarna används lokalt är det också ett effektivt sätt att stödja samhällen och den ekonomiska återhämtningen. 

Vatten och sanitet

Tillgången till rent vatten är grundläggande för att vi människor ska kunna överleva, men i krissituationer slås ofta vatten- och sanitetssystem ut. När människor är traumatiserade, hungriga, uttorkade och utmattade blir de också mer sårbara för allvarliga sjukdomar som diarré och kolera. Därför fokuserar vi mycket av våra nödinsatser på att få till en säker vattenförsörjning. Vi sätter också upp till exempel handtvättstationer och toaletter. Internationellt är vi kända för att snabbt och effektivt kunna tillhandahålla storskaliga vattenförsörjningssystem och viktiga sanitetsanläggningar, även under de allra svåraste omständigheter.

Kvinnor och flickors rättigheter

Kvinnors och flickors behov och rättigheter är ofta eftersatta och deras situation försvåras ytterligare vid akuta kriser, därför är de prioriterade i vårt arbete. I allt vi gör har vi en feministisk ansats.

Förebyggande arbete

Tillsammans med lokala myndigheter och partnerorganisationer tar vi fram beredskapsplaner, så att samhällen kan stå bättre rustade inför kommande kriser, och arbetar med konkreta insatser för att stärka lokalbefolkningens egen förmåga att hantera en katastrof. 

En stark röst för människor i utsatthet

Vi använder vårt inflytande för att se till att kvinnors, mäns och barns rättigheter respekteras och att de får den hjälp de behöver. Vi uppmärksammar hur politiska system och samhällsstrukturer skapar ojämlikhet, fattigdom och utsatthet – och vi sätter press på regeringar och företag så att de tar ansvar för människor och miljö. Vi är en röst för människor i utsatthet när det behövs, men vi arbetar alltid för att deras egna röster ska höras och för att de själva ska kunna påverka sin situation och skapa ett gott liv.

Ditt stöd kan rädda liv!

Ge en gåva