oxfam logotyp

Jämställdhet

Utan jämställdhet kan inte fattigdomen utrotas

Varje dag, världen över, utsätts kvinnor för diskriminering, våld, kränkningar och ojämlika förutsättningar. Det sker på jobbet, i hemmet och i samhället i stort. Kvinnor nekas utbildning, hindras tjäna pengar och förvägras makt.

Majoriteten av de som lever i fattigdom i världen är kvinnor. De har färre resurser, mindre makt och inflytande jämfört med män och kan utstå ytterligare ojämlik behandling på grund av sin klasstillhörighet, etnicitet, religion eller ålder. Ojämlikhet mellan könen är ett grundläggande förnekande av kvinnors rättigheter och ett av skälen till varför människor fortfarande lever i fattigdom.

Trots stora framsteg finns ännu inget land i världen som har lyckats uppnå ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Över hela jorden utstår kvinnor lägre löner och sämre arbetsvillkor än män.

Ekonomisk ojämlikhet mellan könen kostar kvinnor i utvecklingsländer 9 biljoner dollar om året- pengar som inte bara hade kunnat ge kvinnor ökad köpkraft och ge bättre förutsättningar för deras familjer och samhällen utan också betyda en rejäl skjuts för ekonomin generellt.

Att stötta kvinnor i att få tillgång till jobb och förbättra deras försörjningsmöjligheter är av största vikt för att kvinnors rättigheter ska tillgodoses, för att minska fattigdomen och uppnå globala utvecklingsmål.

Det är dags att bygga ett ekonomiskt system som fungerar för kvinnor!

 

ATT UPPNÅ JÄMSTÄLLDHET FÖR ATT BEKÄMPA FATTIGDOM

Oxfam tror på att full jämställdhet och jämlikhet mellan könen i alla delar av livet ska resultera i att kvinnor, på samma villkor som män, definierar och formar den politik, strukturer och beslut som påverkar deras liv och samhället som helhet.

Ytterligare förbättringar av lagstiftning och politik är nödvändiga men inte tillräckliga. Vi tror att man måste omvandla hur samhället ser på kön och maktförhållanden, och de strukturer, normer och värderingar som ligger till grund för dem för att utrota fattigdom och ojämlikhet.

 

Kvinnors rättigheter- kärnan i allt vi gör

Vare sig vi arbetar i en katastrof, genomför långsiktiga projekt i ett samhälle eller bedriver påverkansarbete kämpar vi mot ojämlikheten och den djupt rotade diskriminering som gör kvinnor fattiga och håller dem kvar i fattigdom. Vi arbetar tätt samman med kvinnorättsorganisationer och feministiska aktivister för att bekämpa ojämlikheten effektivt.

 

Jobb och rättvisa löner

Vi stöder kvinnor i deras lika möjligheter till säkra jobb och rättvisa löner som män, och deras möjlighet att arbeta sig ut ur fattigdom.

 

Vi höjer våra röster

Vi stöttar kampen för kvinnors delaktighet i beslutsprocesser på alla nivåer i samhället och arbetar för att främja kvinnors ledarskap.

 

Inget våld mot flickor och kvinnor

Vi arbetar mot våld mot kvinnor tillsammans med partners i över 40 länder genom att förändra lagar och utmana kulturellt accepterade normer som behandlar kvinnor som andra klassens medborgare.

 

Kvinnor i katastrofsituationer

Vi utformar allt vårt humanitära arbete för att möta människors behov på ett sätt som främjar jämlikhet. I många krissituationer är kvinnor och flickor extra utsatta och sårbara och behöver extra stöd och skydd.