oxfam logotyp

Vårt samarbete med Systembolaget

Bättre arbetsvillkor för arbetarna bakom Systembolagets italienska viner

Människorna bakom Sveriges italienska vin

Systembolaget är det svenska alkoholmonopolet med 436 butiker i landet. Det är ett statligt bolag med ensamrätt på att sälja alkoholhaltiga drycker. Syftet är att minska de alkoholrelaterade problemen genom att alkohol säljs utan att styras av vinstintresse.

2019-2022 gjorde vi på uppdrag av Systembolaget en människorättsgranskning (HRIA) av Systembolagets leverantörsled för italienska viner. Granskningen kan ses som en del av Systembolagets försök till att utveckla robusta due diligence-processer som går “bortom revisioner” – det verktyg som industrin använder för att mäta efterlevnad av företags uppförandekoder.

HRIAns syften var att granska Systembolagets faktiska och potentiella kränkningar av mänskliga rättigheter i produktionsstadiet för italienska viner, att identifiera kränkningarnas grundorsaker, och att ge rekommendationer till Systembolaget om åtgärder för att adressera de identifierade kränkningarna.

 

Identifierade kränkningar

 • Tvångsarbete. Det finns en stor risk för att arbetare står i beroendeställning till arbetsförmedlare för rekrytering, transport och boende. Dessa tar betalt för sina tjänster och gör arbetarna sårbara samtidigt som det är arbetarnas enda möjlighet till försörjning. Detta ökar risken för flera faktorer som skulle uppfylla kraven för tvångsarbete enligt internationella arbetsorganisationen ILO.
 • Låga löner. Flera arbetare vittnar om att deras inkomst inte var nog för att täcka deras grundläggande behov och att de behövde arbeta övertid. Arbetarna har heller inte kunskap om minimilöner och saknar skrivna kontrakt, vilket minskar möjligheten för dem att göra anspråk på sina rättigheter. Det finns även stor risk för löneskillnader mellan män och kvinnor.
 • Orimligt långa arbetsdagar. På grund av de låga lönerna känner sig många arbetare tvungna till att arbeta övertid, men i vissa fall får de heller inte något extra betalt för den övertid de arbetar.
 • Hälso- och säkerhetsrisker. Det sker flera dödsfall per år på arbetsplatsen och arbetarna har inte tillgång till personlig säkerhetsutrustning.
 • Brist på effektiv juridisk hjälp. De klagomålsmekanismer som finns är inte adekvata, många visste inte hur de skulle lämna in ett klagomål eller var för rädda för att göra det. Flera arbetare vågar inte gå med i fackföreningar.
 • Inskränkningar av föreningsfriheten. Flera arbetare kände sig inte fria att gå med i en fackförening på grund av rädsla för repressalier från arbetsplatsen. Kunskapen om fackföreningar var också låg.
 • Sexuella trakasserier och könsdiskriminering. Kvinnliga arbetare visste inte om de fick samma löner som sina manliga kollegor för samma arbete. Kvinnor var också mer rädda för att lämna in klagomål. Flera kvinnor kände inte att de blev behandlade rättvist i jämförelse med andra arbetare.

 

Hur bidrar Systembolaget till risker för kränkningar?

Enligt FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter ska företag se över hur deras egna rutiner och affärsverksamhet bidrar till risken för människorättskränkningar hos deras leverantörer. Oxfams analys visar att Systembolaget bidrar till riskerna genom bland annat att:

– Betala ett pris för vinerna till producenter som inte tar hänsyn till arbetskraftskostnader
-Ofta byta sortiment och på så sätt skapa osäkerhet hos underleverantörer

Analys av de metoder som Systembolaget använder för att minska riskerna

Oxfam har också analyserat Systembolagets nuvarande arbete för att hantera riskerna för människorättskränkningar. Analysen drar slutsatsen att även om Systembolaget redan tar viktiga steg, så som att ha en uppförandekod för leverantörer, att betala ett högre pris än minimipris för viner samt lanseringen av en ny hållbarhetsplattform, så är dessa steg inte nog för att garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras.

Oxfams rekommendationer till Systembolaget

För att komma tillrätta med problemen ger Oxfam en rad rekommendationer som Systembolaget samt deras leverantörer kan vidta i förhållande till sina egna policyer och inköpsmetoder samt åtgärder som de kan vidta för att påverka andra i rätt riktning. På övergripande nivå uppmanar Oxfam Systembolaget bland annat att:

 • Utbilda inköpare och underleverantörer om risker för människorättskränkningar i deras verksamhet
 • Utbilda inköpare om hur deras inköpsmetoder påverkar mänskliga rättigheter
 • Arbeta tillsammans med underleverantörer för att utbilda arbetare och arbetsgivare om rättigheter och lagar
 • Uppmuntra underleverantörer att göra ett åtagande till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
 • Konsultera med intressenter om problemen i rapporten och hur de kan åtgärdas

 

Nästa steg:

Systembolaget har skrivit en handlingsplan med konkreta åtgärder som Oxfam kommer följa den fortsatta utvecklingen av.

 

Uppdatering juni 2022:

Nio månader efter att Oxfams rapport publicerades har Systembolaget vidtagit ett antal åtgärder:

 • Chefer och inköpare inom Systembolaget har utbildats i ansvarsfulla inköpsmetoder, och de kommer genomföras årligen.
 • Systembolaget genomför möten med svenska importörer som säljer till Systembolaget om mänskliga rättigheter och miljö. De kommer även erbjuda utbildningar i ansvarsfulla inköpsmetoder till dessa importörer från och med hösten 2022.
 • Systembolaget har skapat ett ramverk för ansvarsfulla inköp som beskriver hållbarhetsambitioner och mål. Ramverket säger bland annat att Systembolaget innan varje nytt permanent tillägg i sortimentet måste säkerställa att priset för produkten tillåter produktion utan risker för undermåliga löner och osäkra anställningar. Ramverket kommer kommuniceras vidare inom industrin och kommer uppdateras årligen.
 • Systembolaget planerar att från och med hösten 2022 involvera lokala intressenter i de länder där de köper mest råvaror och produkter. På grund av pandemin har detta inte påbörjats tidigare.

På Oxfam uppskattar vi Systembolagets öppna kommunikation om de åtgärder de vidtar. Det är viktigt att företag är transparenta, för bara då kan de hållas ansvariga gentemot arbetare som påverkas i deras leverantörsled. Det är vidare bra att Systembolaget vidtagit konkreta åtgärder vad gäller just inköpsmetoder, då dessa visade sig vara en risk för kränkningar av mänskliga rättigheter. Systembolaget visar att det är möjligt att hitta lösningar och ta ansvar för sitt företags påverkan på mänskliga rättigheter.

 

På Oxfam rekommenderar vi fortsatt:

 • att Systembolaget fortsätter vidta åtgärder utifrån Oxfams rekommendationer. Där det upplevs svårt att vidta åtgärder vill Oxfam att Systembolaget kommunicerar om varför det är svårt.
 • att Systembolaget fortsätter att fullfölja sin handlingsplan i sin helhet
 • att Systembolaget kommunicerar hur de åtgärder de vidtar skapar förändring i praktiken. Vilket resultat ger exempelvis utbildningarna som Systembolaget genomför?
 • att Systembolaget fortsätter att involvera intressenter, så som arbetare, fackföreningar och lokalsamhällen, i utveckling och uppföljning av åtgärder

 

Oxfam kommer fortsätta sin kontakt med Systembolaget och följa upp om vilka åtgärder de vidtar för att förbättra villkoren för de människor som producerar vår mat och dryck.

 

Läs mer om samarbetet på Systembolagets hemsida

Läs granskningen

Framsida till Oxfam-rapporten "The Workers Behind Sweden's Italian Wine".

The Worker’s Behind Sweden’s Italian Wine

2021-09-22

Ladda ner

Vill ni veta hur ert företag kan göra skillnad?

Kontakta oss!