oxfam logotyp

Tillsammans för en jämlik framtid

Som företag kan ni vara en viktig del i kampen mot orättvisa och fattigdom.

Experter på företags ansvar 

Med sina globala leverantörsled, omfattande resurser och inflytande kan företag spela en viktig roll i kampen mot fattigdom och orättvisa. Därför samarbetar Oxfam med privata sektorn, med allt från småföretag till globala aktörer, där vi uppmuntrar dem till att bidra till en rättvis, hållbar ekonomi som gynnar alla.

Verkligheten är nämligen så att miljontals arbetstagare och bönder i globala leverantörsled lever i fattigdom, och tvingas acceptera undermåliga arbetsvillkor och andra kränkningar. Detta vill vi förändra. Ett sätt att göra det på är att arbeta direkt med företagen. Vi letar alltid efter nya samarbeten med företag som vill bidra till en mer rättvis och jämlik värld. Med närvaro lokalt i de länder och kontexter där arbetare och bönder verkar har vi unik insikt och förtroende. Vår långa erfarenhet och expertis gör oss till en solid partner för de företag som vill göra skillnad. 


Hur arbetar Oxfam med företag?

Vi vill förbättra liven för arbetare och småskaliga bönder i globala leverantörsled genom att samarbeta med företag som vill göra skillnad. Det gör vi genom att:

  • Främja mänskliga rättigheter för arbetstagare i globala leverantörsled, och ge stöttning till företag att gå längre än att endast genomföra sociala revisioner (de granskningar som är standard idag), så de kan bättre förstå risker för kränkningar och deras grundorsaker
  • Arbeta feministiskt och dekolonialt i allt vi gör
  • Både ge råd om akuta problem och se över den bredare kontexten och grundorsaker
  • Vara utmanande – att skapa positiv förändring för arbetare och producenter i globala leverantörsled är det främsta målet för allt vårt arbete med företag och vi kommer, när det är nödvändigt, vara en kritisk vän som ger er konstruktiv kritik
  • Vara omfattande och grundliga – vi mäter inverkan som ett företags existerande hållbarhetsstrategier har genom analys och feedback, och ger råd om hur övervakning och utvärdering kan bli bättre

 

Vad gör Oxfam unikt?

  • Vårt arbetssätt utgår från rättighetsbärarna, det vill säga de arbetare och bönder vars villkor vi arbetar för att förbättra
  • Vi engagerar alltid arbetarna och bönderna i problembeskrivning och lösningsförslag
  • Vi finns på plats i de länder och kontexter där bönder och arbetare verkar genom vår globala konfederation

 

Vill ni veta mer?

Kontakta oss!

Våra samarbeten

De globala målen

Se vilka globala mål ert företag kan bidra till genom att samarbeta med oss

1.3 miljarder människor lever idag i fattigdom, hälften är barn. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Oxfam arbetar med det här målet både genom våra akuta insatser vid katastrofer och kriser, men även i våra långsiktiga projekt. Det kan vara när vi hjälper människor att bygga upp samhällen efter översvämningar eller när vi arbetar för att bönder ska få en levnadsinkomst för sitt arbete.

Ungefär 821 miljoner människor lever idag med hunger. Det finns nog med mat för att mätta hela världen, men ojämlik fördelning och ineffektiv hantering lämnar miljontals utan.

Oxfam arbetar med det här målet både när vi delar ut nödmat efter katastrofer, men också genom vårt påverkansarbete som visar hur en rättvis matfördelning skulle förändra situationen.

Jämställdhet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Jämställdhet mellan kvinnor och män är också en förutsättning för en framgångsrik hållbar utveckling.

Oxfam är en feministisk organisation, och det genomsyrar allt vi gör. I våra projekt ser vi hur kvinnor och män är i behov av olika insatser, och hur viktigt det är att se kvinnors ofta särskilt utsatta position.

Mer än hälften av världens alla arbetare befinner sig i osäkra anställningar och med undermåliga arbetsvillkor. Det kan handla om undermåliga löner, brist på säkerhetsutrustning eller rent utav slavliknande förhållanden.

Oxfam arbetar aktivt med att främja arbetstagares mänskliga rättigheter. Detta gör vi framför allt tillsammans i samarbete med företag som vill förbättra sina metoder inom sina globala leverantörsled.

Ojämlikhet är den grundorsak som orsakar fattigdom och orättvisa i världen. Det skadar samhällen och förhindrar en hållbar utveckling.

Jämlikhet är grundbulten i Oxfams arbete. I allt vi gör arbetar vi för en mer jämlik framtid. Detta görs när vi är på plats vid katastrofer, när vi samarbetar med bönder i Pakistan, men inte minst när vi genom vårt påverkansarbete med hård fakta kan presentera hur den globala ojämlikheten kan, och måste, minska.

Det finns nog med resurser på vår planet för att räcka till alla våra behov. Men vi har nyttjat dessa resurser på ett oansvarigt sätt, och nu håller vi på att överskrida flera av planetens gränser. Mål 12 handlar om att vår produktion och konsumtion ska vara i linje med planetens resurser.

Oxfam arbetar med det här framför allt genom vårt påverkansarbete gentemot makthavare och företag, men också när vi samarbetar med företag och ger förslag på hur de kan förbättra sina egna metoder.

Världen är bara mer och mer sammankopplad, och därför krävs globala lösningar på globala problem, så som fattigdom, orättvisa och klimatkrisen.

Oxfam är en global rörelse, vi finns i 87 länder. Det globala synsättet finns med i allt vi gör, och vi ser att det bara är globalt samarbete som kan lösa vår tids stora utmaningar.

Andra sätt att samarbeta med oss

Vill ni veta mer?

Kontakta oss!