oxfam logotyp

Resultat från klimattoppmötet

Läs Oxfams uttalande

FN:s klimattoppmöte

COP 28 i Dubai

Den 30 november till den 12 december pågår FN:s årliga klimattoppmöte, detta år i Dubai. Oxfam kämpar för att världens ledare ser till att en jämlik och rättvis klimatomställning snabbt genomförs. Innan mötet släppte vi två rapporter om klimatojämlikheten i världen och i Sverige, och på plats agerar vi för att de rikaste ska betala för klimatkrisen de orsakar och för att de som drabbas hårdast ska få stöd och finansiering.

 

Fonden för skador och förluster ska få faktisk effekt

Det är fantastiskt att en fond för förluster och skador har etablerats. Den har potential att bli ett viktigt rättviseverktyg för alla de människor som redan drabbas hårt av klimatkrisens konsekvenser. Men huruvida fonden faktiskt blir en vinst beror på 1) hur den designas för att nå de samhällen som drabbas 2) huruvida den blir finansierad på ett rimligt sätt, exempelvis att pengar inte tas från andra delar av länders klimatbistånd, utan faktiskt blir ett tillskott av finansiering.

Det är rika länders ansvar att fonden blir finansierad.

Vad är förluster och skador? Förluster och skador, eller ”Loss & Damage” är ett begrepp som används för att beskriva förluster och skador som orsakats av klimatförändringar. Förluster avser saker som helt gått förlorade, så som liv, ett levnadssätt eller en historisk plats. Skador avser saker som kan repareras eller återställas, så som vägar, byggnader eller odlingsfält. 

 

De rika länderna måste höja sina ambitioner

Enligt FN:s beräkningar finns väldigt liten chans att vi lyckas hålla uppvärmningen till max 1.5 grader. Baserat på nationella handlingsplaner kommer temperaturen snarare att höjas med 2.4-2.6 grader. Därför vill Oxfam att ett globalt avtal ska antas som kräver en jämlik och rättvis energiomställning. Dels behöver fossila bränslen fasas ut snabbt, och där har de rikaste länderna ett större ansvar att själva fasa ut snabbt men också stötta fattigare länder med omställningen.

Världens länder måste också anta nya nationella klimathandlingsplaner med ambitiösa mål för 2030 och 2035 i linje med 1.5-gradersmålet. De ska visa på hur länderna ska säkerställa en rättvis omställning baserat på inkludering, jämlikhet och rättigheter för arbetare, urfolk och andra grupper som särskilt drabbas.

 

Omställningen måste ta garantera kvinnors rättigheter

Klimatförändringarna drabbar kvinnor hårdare än de drabbar män, och lösningarna kan därför inte vara könsblinda. Särskilt behöver kvinnliga småskaliga bönder skyddas, men även fiskare och lantbrukare i allmänhet.

Kvinnor exkluderas ofta från beslutsprocesser vilket betyder att deras rättigheter, behov och röster utelämnas. Klimatpolitiken måste beslutas med jämlik representation: kvinnor, flickor, personer med funktionsnedsättning, urfolk, och unga ska alla inkluderas. Vidare ska kvinnligt ledarskap uppmuntras. De som drabbas hårdast av klimatförändringarna ska också ha en plats vid förhandlingsbordet. 

De rikaste släpper ut lika mycket som två tredjedelar av världens befolkning.

Till rapporterna

MÖT AKTIVISTERNA

Oxfam samarbetar med fyra klimataktivister under COP 28

Hilda Flavia Nakabuye

”För mig är klimataktivism inte ett val, det är en daglig kamp. Mitt land Uganda bidrar knappt en procent till växtgasutsläppen, men vi lider av klimatkrisen – från ökande temperaturer till översvämningar, som tar människors liv.”

Hilda Flavia Nakabuye bor i Kampala och är grundare till Fridays For Future Uganda, den största ungdomsrörelsen i Östafrika. Hon fokuserar på att öka medvetenheten om klimatkrisen hos studenter och organiserar återkommande uppstädningsdagar i Victoriasjön.

Hilda Flavia Nakabuye, klimataktivist. Foto: Emmanuel Museruka/Oxfam

Lavetanalagi Seru

”Vi vill se ett slut på fossil infrastruktur. Det handlar om rättvisa mellan generationer, det handlar om historiskt ansvar. Vi vill se de rika och industrialiserade länderna betala för de skador och förluster som de orsakar här i Oceanien.”

Lavetanalagi bor på Fiji och har en bakgrund inom ungdomsfrågor och mänskliga rättigheter. Han är policyexpert inom humanitära insatser i Oceanien, och är medgrundare till Alliance for Future Generations. Just nu jobbar han för Pacific Island Climate Action Network (PICAN).

Lavetanalagi Seru, klimataktivist. Foto: Rob Rickman/Oxfam

Marinel Sumook Ubaldo

”Det är en hemsk känsla, när man har försökt att bygga upp, och så kommer tyfonen och sköljer bort allt igen. Varje gång en klimatkatastrof sker är vi tillbaka på noll.”

Marinel är från Filippinerna och studerar just nu i USA. Hon och hennes familj drabbades av tyfonen Haiyan 2013, och efter det organiserade hon Filippinernas första klimatstrejk. Hon kampanjar för ett förbud på engångsplast, minskning av koldioxidutsläpp och för fler investeringar i förnybar energi.

Pavel Martiarena

”Jag tror att människor och natur kan leva i total harmoni. Det är det jag kämpar för. Vi vet att Peru, och andra länder som riskerar att drabbas av klimatkrisen inte är skyldiga till den. Det är utsläpparna som har ansvaret.”

Pavel bor i Peru och kämpar mot extraktivism (borttagandet av stora naturresurser) i Amazonas. För sitt engagemang vann han tävlingen ”Raise your voice for the Amazon”. Han är också fotograf och målare.

Pavel Martiarena, klimataktivist. Foto: Leslie Searles/Oxfam

Frågor & svar

De rikaste utsläpparna är några av de största företagen, några av de rikaste individerna samt de rikaste länderna.

Fossila bränsleföretag står för 70% av de globala utsläppen och har gjort rekordvinster under det senaste året. Samtidigt genererar dollarmiljardärer en miljon gånger mer utsläpp än en genomsnittlig person. Rika länder står för mycket mer av utsläppen än fattiga länder gör.

Det är alltså de rikaste fossilföretagen, de rikaste individerna (den rikaste 1 %) samt de rikaste länderna som är de utsläppare vi menar ska betala för klimatförändringarnas konsekvenser.

”Förlust och skada” är termen som används för klimatpåverkan som inte kan eller inte har åtgärdats. ”Förlust” avser saker som går oåterkalleligt förlorade såsom liv, ett sätt att leva eller en historisk plats, medan ”skada” avser saker som kan repareras eller återvinnas, såsom vägar eller byggnader. 

Klimatförändringarna drabbar framför allt människor i länder som har gjort minst för att orsaka krisen. Enligt klimatforskare bor över 3,3 miljarder människor på platser som är mycket sårbara för klimatförändringar, och människor i låg- och medelinkomstländer har fem gånger så hög risk att behöva fly på grund av klimatförändringar än människor i höginkomstländer. Ojämlikhet och diskriminering gör att denna orättvisa ofta blir djupare till följd av etnicitet, kön, sexualitet, funktionshinder, inkomst eller andra diskrimineringsgrunder.

– Vi sätter press på Sverige och andra rika länder att ta ansvar för klimatkrisen – genom att minska sina utsläpp och finansiera fonden för förlust och skador

– Vi gör research på hur stor andel av utsläppen som kommer från olika inkomstgrupper och länder – detta är grunden för de rekommendationer vi sedan ger

– Vi är på plats vid klimatrelaterade katastrofer och tillhandahåller nödhjälp i form av kontantbidrag, matpaket och stöd för att återuppbygga samhällen

– Vi utbildar bönder och samhällen i klimatsmarta odlingsmetoder och hållbart företagande

Läs mer här.

Regeringar bör beskatta förmögenhet för att drastiskt minska utsläppen från de rikaste och samtidigt samla in miljarder för att hjälpa sårbara länder att hantera klimatförändringarnas konsekvenser, och de förluster och skador som orsakats.

Exempelvis skulle en årlig förmögenhetsskatt på upp till 5 % på världens dollarmiljonärer och dollarmiljardärer samla in 1.7 triljoner dollar varje år.

Utöver det bör en särskild skatt införas för vinst som genererats från fossila industrier. Sådan skatt har föreslagits av ekonomerna Thomas Piketty och Lucas Chancel som har räknat ut att en skatt på 10 % på fossila tillgångar ägda av dollarmiljardärer hade kunnat samla in 100 miljarder dollar varje år. Den hade också avskräckt investerare från att investera i fossila industrier.

 

Beskatta eller förbud de superrikas lyxkonsumtion:

Regeringar bör beskatta, eller i vissa fall förbjuda, den utsläppstunga konsumtionen hos de superrika, så som stora lyxbåtar, privatjet och rymdturism.

 

Beskatta fossila företag: 

Regeringar bör inrätta en permanent beskattning på upp till 90 % på överdrivna vinster hos fossila företag. Skatten bör gälla när vinsterna är mer än 10 % än normalt, och också samarbeta med borttagandet av bidrag för fossil produktion.

Utforska mer